شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] چو طفلى گُم شده ست ام مَن، ميانِ كوى و بازارى كه اين بازار و اين كو را،نميدانم! نميدانم...! . . . مولوي
چراغ جادو
غزل صداقت
رتبه 36
68 برگزیده
3948 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top