شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
غزل صداقت
رتبه 35
68 برگزیده
3947 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top